Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
آثار سورئال!
#1
آثاری که در زیر مشاهده می کنید فراتر از منطق هستند که در پشت عناصر هنری مستتر شده اند. هنرمندان سبک سورآل دیجیتالی از ابزارهای مدرن و پیشرفته ای استفاده می کنند که به این امکان را برای آن ها فراهم می کند تا بتوانند ایده های خود را فراتر از آنچه در واقعیت وجود دارد به تصویر بشکند.
هر روزه طراحان و هنرمندان با ایده های جدید و حیرت انگیز ما را با روش های نو و جدیدی که در طراحی بکار می برند بیش از پیش به شگفت وا می دارند.

[Image: 1.jpg]

[Image: 2.jpg]

[Image: 3.jpg]

[Image: 4.jpg]

[Image: 5.jpg]

[Image: 6.jpg]
[Image: 7.jpg]

[Image: 8.jpg]

[Image: 9.jpg]

[Image: 10.jpg]

[Image: 11.jpg]

[Image: 12.jpg]

[Image: 13.jpg]

[Image: 14.jpg]

[Image: 15.jpg]

[Image: 16.jpg]

[Image: 17.jpg]

[Image: 18.jpg]

[Image: 19.jpg]

[Image: 20.jpg]

[Image: 21.jpg]

[Image: 22.jpg]

[Image: 23.jpg]

[Image: 24.jpg]

[Image: 25.jpg]

[Image: 26.jpg]

[Image: 27.jpg]

[Image: 28.jpg]

[Image: 29.jpg]

[Image: 30.jpg]

[Image: 31.jpg]

[Image: 32.jpg]

[Image: 33.jpg]

[Image: 34.jpg]

[Image: 35.jpg]
گاهی برای کشـیدنِ فـریـاد

هـزاران پیکـاســو هـم کـافـی نیسـت . . .
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)