Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
صوت
#1
صوت (صدا): در نتیجه ی ارتعاش یک جسم تولید می شود و در محیط مادی مانند هوا یا آب، به صورت موج انتشار می یابد و به گوش ما می رسد.

ویژگی های صوت:

1. بسامد (فرکانس): تعداد حرکت تناوبی ارتعاشی در واحد زمان را گویند که با واحد هرتز (Hz) سنجیده می شود. هرچه بسماد بیشتر باشد، صدا زیرتر است و بعکس. گوش انسان صداهای بین حدود 20 تا 20000 هرتز را می شنود.

2. طول موج: به فاصله ی افقی یک دوره تناوب گویند که با واحد متر (m) اندازه گیری می شود. هر چه طول موج بیشتر باشد، صدا بم تر است و بعکس.

3. دامنه: حداکثر فاصله ی یک دوره تناوب موج از خط میانی تعادل. هرچه دامنه بلندتر باشد، صدا شدیدتر (بلندتر) است و بعکس.

4. طنین/ رنگ/ شیوش صدا: برای مثال اگر یک بسامد معین را با طول موج و دامنه ی یکسان توسط سازهای ویولون و پیانو ادا کنیم، تفاوت ایجاد شده ناشی از تفاوت رنگ صدایی آن هاست.

انواع صوت:

1. صداهای غیرموسیقیایی: صداهای ناگهانی و یا ممتد و...

2. صداهای موسیقیایی: صداهایی جز موارد بالا که عموما توسط سازهای موسیقی تولید می شوند.
Reply
#2
لرزش های منظم
اگر صدایی دارای ارتعاش منظم و قانونمندی باشد، آن صدا جزو اصوات خوشایند به حساب می*آید و به همین دلیل برای گوش انسان جذاب است. نظیر این صداها را در طبیعت و همچنین زندگی روزمره فراوان داریم. صدای پرندگان خوش*آواز، سازهای موسیقی و از همه مهم تر صدای آواز انسان نمونه*های عالی از اصوات خوشایند هستند.
Reply
#3
لرزش های نامنظم
چنانچه لرزش ها و ارتعاشات یك* صدا بی*نظم و قاعده باشد، اثر آن بر گوش انسان ناخوشایند خواهد بود. نمونه چنین صداهایی، پیرامون زندگی امروزی بسیار است. نظیر صدای برهم خوردن فلزات، شكستن شیشه، صدای ار*ّ*ه و چكش، غرش هواپیماهای جت و همچنین صدای برخی حیوانات مانند الاغ.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)