Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ویژگی های صوت موسیقیایی
#1
[COLOR="#FF0000"] ویژگی های صوت موسیقیایی[/COLOR]


[COLOR="#800080"]1. نواک/ زیروبمی/ زیرایی (pitch): برای مثال صدای کودکان و خانم ها از صدای آقایان زیرتر است و یا کلاویه های سمت راست پیانو از کلیدهای سمت چپ آن زیرترند.[/COLOR]

[COLOR="#0000FF"]2. دیرند/ کشش/ امتداد (duration): به مدت زمانی که یک صدا طول می کشد گویند.[/COLOR]

[COLOR="#008000"]3. شدت/ دینامیک (dynamics): میزان قوی (بلند) و یا ضعیف (کم) بودن صدا.[/COLOR]

[COLOR="#A52A2A"]4. رنگ/ طنین/ شیوش (timbre): تفاوت صدای ایجاد شده توسط پیانو و ویولون و یا دو انسان که دارای نواک و دیرند و شدت یکسان باشد.[/COLOR]

برای نگارش موسیقی باید از خطی استفاده کنیم که قابلیت پیاده شدن این ویژگی ها روی آن وجود داشته باشد.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)