Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ماتریکس
#1
توهم نظم، قانون ، و قدرت.

برای بسیاری از ما ، تبعیت از قانون بعنوان وظیفه ایی اخلاقی مطرح است. و بسیاری از ما با خوشحالی به استقبال قانون میرویم. با این وجود ، فساد ها و رسوائی ها و تبه کاری هایی که هر لحظه اخباری از بعضی ! از آنها منتشر میشود، نشان میدهد که قانون ، دربرابر کسانی که امکانی برای خم کردن آن دارند بسیار انعطاف پذیر است !.
خشونت و فساد در میان پلیس هر روز درحال افزایش است. دادگاه طرف دعوی پولدار را اصولاٌ قبول دارد. و ما میتوانیم ازحکومت بخاطر سرکشی و نظارت برزندگی خصوصی مان سپاسگذار بوده و قدردانی نمائیم. با این حال که در پشت صحنۀ زندگی هایمان جنگی تمام عیار برای قتل و نابودی همۀ مردم و فرهنگها در جریان است
قوانین اجتماعی آنگونه که بنظر میرسدبه نفع جامعه و مردم نیست، چون تماماٌ انتظارتایید همه جانبه ، فرمانبرداری ، و رضایت از جانب ایشان را دارد و درعین حال با القاء ترس و شدت عمل اجرا و اعمال میشود. با مراجعه مکرر به تاریخ متوجه میشویم که قانون ، نباید بوسیله ایی برای تعدی ، کنترل اجتماعی ،وغارت و چپاول تبدیل شود. و با این حال قدرتی که در اینجا از آن صحبت میشود، دروغین ، ریاکار و ستمگر است. زمانی که قانون ، خودش بر اساس قانون رفتار نکند، قانون ، نظم ، و عدالتی وجود نخواهد داشت. زرق و برق ، غرور و تظاهر قانون ، فقط برای پوشاندن حقیقت و واقعیت ها یی است که نظم ! فعلی جهانی برای کنترل برمردم و جوامع ، بوجود آورده است و نه برای رضایت خاطر آنها.
Reply
#2
توهم موفقیت و خوشبختی

آرایش ، لباسهای پرزرق و برق و جمع آوری دستاوردهای مادی که موجبات حسادت پادشاهی های قرن نوزدهم را فراهم میاورد، جانشین موفقیت های اصلی و اساسی (معنوی)شده است. برقراری و ادامۀ توهم موفقیت ! ، به هرحال ، برای اقتصاد ما آنچنان که هست، مهم جلوه مینماید. چون اساس این موفقیت ها بر، مصرف گرائی ، کلاهبرداری ، وام ! و بدهی است. سیستم بانکی مشخصاٌ تمام و کمال ، برپایۀ ایجاد ثروت بی پایان از طریق کسب مالیاتهای تمام ناشدنی از مردم پایه گذاری شده است. با توجه به اینکه اساس کار بر دادن وام برای خرید خانه ، اتوموبیل ، ایجاد کار، و گذران امورات روزمره طراحی شده است ، مردم همۀ انرژی و تمرکز خویش را به تامین هزینۀ زندگی و بازپرداخت اصل و بهرۀ وام های گرفته شده صرف میکنند، رسیدن به موفقیت مادیِ صرف، تبدیل به هدفی بزرگ برای عموم انسانها شده است درحالی که موفقیت واقعی ایجاد محیط زیستی زیبا ، سلامت و وفور ، شادی ، عشق ، و ایجاد روابط سازنده است. درفرهنگ فعلی تا زمانی که مردم به دستاوردهای مادی بعنوان معرفی برای شخصیت و هویت خویش مینگرند، میتوان گفت ما از تجربۀ موفقیت واقعی ، هرچه دورتر و دورتر میشویم.
Reply
#3
توهم انتخاب و آزادی
لطفا بخوانید و امضاء کنید... !،
ما آزاد نیستیم ، بر اساس هر معیار استانداردی هم بسنجیم باز آزاد نیستیم. آزادی بمعنی داشتن « انتخاب » است. درجهان فعلی و قانونهای جاری ، انتخاب ! تبدیل به قبول کردن گزینه ایی از گزینه های موجود میباشد.
همواره از میان محدودۀ قوانین منسوخ ، و سیستمهای مالیاتی ، و از میان محدوده های پذیرفته شدۀ فرهنگی و هنجارهای تاکید شده ، مجبوریم یکی را انتخاب کنیم. نگاهی به یکی از موسسات ساختگی ! دموکراسی های مدرن بیاندازید تا نمونۀ درخشانی از گزینه های غلط را برای انتخاب ! ، پیدا کنید. دو گزینه فرسوده و فاسد، ازاعضای احزاب سیاسی (دموکرات و جمهوری خواه) ، که با افتخار ژست میهن پرستی گرفته و امید ملی معرفی میشوند. و دراین میان گزینۀ سوم و صداهای مستقل ، به تمسخر گرفته شده و با استفاده از قوۀ قهریه ، زیر شخم استبداد زیرو رو میشوند. توهم انتخاب و آزادی، استبدادی بسیارقوی را ایجاد میکند زیرا ما را به انتخاب احمقانۀ آگاهمان ! از میان زنجیر و افسار که نشانی از آزادی است ! وادار میکند. انتخاب از میان چند گزینۀ مشخص، با آزادی بسیار متفاوت است. این نوع آزادی تنها انتخاب بردگی و حماقت است.
Reply
#4
[Image: 2a67a6g2zhzcd9e8x8gb.png]
Reply
#5
اين نوشته ها و متن ها مربوط به سيستم تكس پردازي و بانكداري امريكا با بهره 1-2% و سيستم آموزشي و انتخاباتي اونجاست و شرايط اون طرف...و نويسندگانش هم براي اون سرزمين هستند قطعا...من موندم حالا اگه بخوايم براي اينجا بنويسيم چي بايد بگيم!!!!!!!!؟
من راهيم...
Reply
#6
توهم حقیقت!
حقیقت در فرهنگ ما (جوامع غربی) ، به موضوع حساسی تبدیل شده است، و ما برنامه ریزی شده ائیم تا باور کنیم که حقیقت ، از میان کلام نیمه خدایان رسانه ها ،افراد معروف ، و حکومتها بر ما آشکار خواهد گردید.
اگر تلوزیون چیزی را بعنوان حقیقت (واقعیت) بیان کرد، باور بر این است که اگرما نظری غیر آنچه بیان گردید را داشته باشیم ، حتماٌ مرتد خوانده خواهیم شد. قدرتها ، برای برپا داشتن نظم ، به رضایت خاطر ما از حقیقتی که آنها اظهار میدارند، نیازمندند. با وجود اینکه متفکران و روزنامه نگاران مستقل، شکافهایی در واقعیتهای رسمی ! ایجاد میکنند، توهم حقیقت رسمی ! بقدری قدرتمند است که تک مهره های آگاه ، به سختی میتوانند مردمی را که واقعیتهای غلط را پی میگیرند ، آگاه نموده و تحولی اجتماعی بوجود بیاورند
Reply
#7
توهم کثرت.

دریک سطح راهبردی، تاکتیک تفرقه و تسخیر ، یک شیوۀ عملیاتی شناخته شده قدرت طلبان برای نابودی رقیبان است. اما تفکر جدائی ، تاثیرات عمیقتری از خود برجای میگذارد. ما برنامه ریزی شده ائیم تا باورکنیم که ما ، بعنوان شخص ، در رقابت با هم دیگر و با هرچیز در محیط زندگیمان هستیم. این شامل همسایگان و حتی محیط زیست نیز میشود. ما ، با سختی و شدت درمقابل همدیگرصف میبندیم. این عقیده به آسانی این حقیقت را که زندگی دراین سیاره ذاتاٌ درارتباط عمیق و متقابل با یکدیگر است، نقض میکند.
بدون داشتن هوای صاف، آب سالم،خاک سالم،و جهانی مرتعش از احساس پیوستگی و اتحاد با دیگران و زمین، ما نمیتوانیم اینجا زندگی کنیم. تا زمانی که توهم جدائی باعث راحتی و رضایت نفس ما بشود، و احساسی ازلزوم اعمال قدرت و کنترل بردیگران را ایجاد کرده باشد، فقط بردگی و تنهایی خودمان را رقم زده ائیم.
توهم عظیمی که اشاره شد، نمایشی دربرابرما ایجاد نموده تا با رفتارهای کورکورانه رضایت ماتریکس ! را فراهم کنیم و درعین حال این رفتار، خود ما را هرچه ضعیف و آسیب پذیر میکند. آنها ازما فرمانبرداری و تایید طلب میکنند. ولی ما نباید فراموش کنیم همۀ آنچه ایشان انجام میدهند، مشخصاٌ و به وضوح پیشنهاد فروش است. و...
«« اگر ما به جنسی که آنها ارائه میدهند بی تفاوت و بی اهمیت باشیم. کاری از پیش نخواهند برد.»»
Reply
#8
[Image: i8al_12042866_1714397082122384_530335897...5831_n.jpg]
عاقلان نقطه پرگار وجودند
عشق داند که در این دایره سرگردانند
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)