Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نگارش موسيقي
#1


چنانكه می*دانید اصل و ذات موسیقی بر اساس قوه*ی شنوایی استوار است. هر آهنگی زمانی جلوه*گری می*كند كه توسط گوش شنیده شود و میزان بهره*جویی انسان از موسیقی بسیار وابسته به زمان است. یعنی تا وقتی موسیقی شنیده می*شود از آن لذت می*بریم و یا درك می*كنیم. به محض پایان گرفتن آهنگ دیگر نمی*توان همان بهره لازم را برد مگر این كه آهنگ از نو نواخته شود. البته با كمك حافظه تا حدی می*توان موسیقی را به خاطر سپرد اما برای تجزیه و تحلیل و انتقال مفاهیم فنی نمی*توانیم به حافظه*ی خویش اتكا كنیم. بدین منظور بحث نوشتن موسیقی پیش می*آید. یعنی علاوه بر شنیدن آهنگ، باید روی كاغذ نیز بتوانیم همان آهنگ را بنویسیم. وقتی موسیقی روی كاغذ آمد از قید زمان خارج می*شود و هر لحظه اراده كنیم به بخشی و یا تمام آهنگ می*توانیم بپردازیم. اهمیت نوشتن موسیقی بویژه در امر آموزش، اجرای گروهی، آهنگسازی و تجزیه و تحلیل آهنگ كاربرد دارد. پس عامه*ی مردم كه فقط شنونده*ی صرف موسیقی هستند نیازی به خواندن و نوشتن موسیقی ندارند.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)