Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
بسامد
#1
تعداد لرزش های هر صدایی در یك ثانیه را، بسامد می*گویند. بسامدهای قابل دریافت با گوش انسان از 20 بار در ثانیه آغاز می*شود و تا 20000 بار در ثانیه هم می*رسد. البته این محدوده مربوط به یك گوش كاملاً سالم است و گوش اغلب انسان ها به* ویژه در سنین بالا كمتر از این محدوده را می*شنود. واحد شمارش بسامد به احترام هرتز دانشمند آلمانی با نام وی بیان می*شود و با حروف اختصاری Hz نشان می*دهند. برای مثال وقتی صحبت از بسامد یک صدا با مقدار 440Hz می شود، یعنی لرزش های ایجاد شده بوسیله*ی آن صدا، 440 بار در هر ثانیه است. اگر بسامد صدایی پایین باشد، می*گوییم آن صدا بم و اگر بسامدش بالا برود، آنگاه می*گوییم صدا زیر شده است.
Reply
Users browsing this thread: 1 Guest(s)